Spelregels

Omdat duidelijke afspraken goede vrienden maken…

1) LETS Regio Dendermonde is een feitelijke vereniging waar leden vrijwillig niet-professionele diensten of goederen uitwisselen en waarbij leden elkaars diensten waarderen via duimkes.

1 uur activiteit = 20 duimkes

Meer duimkes geven kan, meer duimkes vragen kan niet. Enkel onkosten kunnen worden vergoed in euro’s: bv ingrediënten voor een taart. Autokilometervergoeding bedraagt in LETS regio Dendermonde € 0,25/km.

Goederen worden niet in euro’s verkocht, zie andere websites: eBay, 2dehands.be, FB verkoopgroepen. Voor goederen bedenk je best voor jezelf hoeveel tijd je wil werken voor een goed.

 

2) De goederen en diensten die gevraagd en aangeboden worden, situeren zich in de vrijetijdssfeer, risicovolle activiteiten (bv dakwerken, stellingwerk, grote afbraakwerken en handelingen met open vuren) zijn uitgesloten.

De LETS-leden verbinden er zich toe de uitwisselingen in de best mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden, met nauwelijks of geen risico’s voor beide partijen.

3) De schenker van de duimkes voert binnen de 14 dagen de transactie uit op de LETS-website (LETS C) of geeft dit door aan de administratie

4) Vraag en aanbod dienen in overeenstemming te zijn met de filosofie van het letsen. Vraag en aanbod dat daarvan afwijkt, wordt verwijderd door de beheerder van de website.

5) LETS Regio Dendermonde publiceert de duimkesstanden van de letsers op LETS C. De bedoeling is te streven naar een evenwicht tussen ontvangen en geschonken duimkes. Een tijdelijk beperkt tekort of overschot moet besproken worden met de verantwoordelijken.

De ondergrens is -500. Bij deze grens blokkeert LETS C en doet de letser het nodige om duimkes bij te verdienen. De bovengrens is 1000 duimkes. Als je daarboven komt wordt het tijd dat je ook zelf leert vragen aan de anderen 🙂

6) Lidmaatschap van LETS regio Dendermonde geldt voor een periode van een kalenderjaar.

7) LETS Regio Dendermonde vraagt een democratische ledenbijdrage van €5/jaar. Deze inkomst wordt gebruikt voor de aanmaak van promotiemateriaal, de organisatie van groepsactiviteiten, het betalen van het digitaal platform, …

Wie in september t/m december 2019 lid wordt betaalt pas in januari 2020 (om in 2020 lid te blijven)

Betaling lidmaatschap geldt als akkoord voor zowel lidmaatschap en huishoudelijk reglement.

8) Een letser eindigt zijn lidmaatschap niet met een negatieve duimenstand. De letser dient dit tekort aan te zuiveren bij uittrede. Een eventuele positieve duimenstand betekent solidariteit met de groep. Dit wil zeggen dat de overschot van punten naar de letswerking gaat.

9) Jaarlijks draagt elke letser 5 duimkes bij voor de werking van de groep. Deze duimkes dienen om diensten te vergoeden die voor de algemene werking van de LETS groep gedaan worden. (Bvb. Mensen die door de kerngroep gevraagd worden om iets te doen voor de organisatie van het ledenfeest, of die door de kerngroep gevraagd worden om mee promotie te voeren voor LETS)

10) Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar daden en de eventuele gevolgen daarvan. Dit geldt evenzeer voor het materiaal dat de deelnemer ter beschikking stelt voor activiteiten in het kader van LETS Regio Dendermonde.

11) Letsen wordt door de RVA beschouwd als vrijwilligerswerk. Leden met een bepaald statuut (werkloos, brugpensioen, ziekte of invaliditeit, leefloon) dragen de verantwoordelijkheid om de noodzakelijke toestemming aan te vragen aan bevoegde instanties. De verantwoordelijkheid van LETS Regio Dendermonde kan niet worden ingeroepen hiervoor. Vraag advies aan de initiatiefnemers of verantwoordelijken van de LETS-groep. LETS Regio Dendermonde versterkt informatie hoe men zich officieel in regel kan stellen met de uitkeringsinstanties.

12) De kerngroep van LETS Regio Dendermonde is niet verantwoordelijk voor de aard, noch voor de uitvoering van de uitwisselingen tussen de leden, zijn rol bestaat enkel in het in contact brengen van de leden met elkaar in zo goed mogelijke omstandigheden en binnen de afspraken, zoals vastgelegd en in dit huishoudelijk reglement.

ETHISCHE CODE

1) De deelnemers aan LETS zullen binnen de groep niet discrimineren op basis van geslacht, seksuele voorkeur, geloof, ras, afkomst of overtuiging. De verantwoordelijken behouden zich het recht mensen op grond van niet-democratische houding of grensoverschrijdend gedrag te weigeren.

2) LETS is een vereniging van mensen die elkaar spontaan goederen en/of diensten aanbieden, of ernaar op zoek zijn, in ruil voor waardering (uitgedrukt in duimkes). LETS is geen platform voor commerciële activiteiten of diensten. Er wordt voor niet-LETS-gerelateerde evenementen ook (bijvoorbeeld een schoolfeest, een politiek eetfestijn, …) geen reclame gemaakt via mail of op LETS C.

3) De persoonlijke gegevens en de lijst met vragen en aanbiedingen zijn vertrouwelijk. Letsers verbinden zich ertoe deze lijsten niet door te geven aan buitenstaanders en ze enkel te gebruiken voor LETS-doeleinden. Wie adressen gebruikt voor politieke, religieuze en commerciële doeleinden kan uit de LETS-groep worden gezet.

4) LETS is een vereniging waarbij mensen elkaar waarderen met punten. Deze punten zijn een middel om de sociale cohesie te versterken en diensten met elkaar uit te wisselen. Wanneer iemand euro’s vraagt voor een geleverde dienst (exclusief de onkostenvergoedingen), valt dit buiten LETS. LETS Regio Dendermonde is niet verantwoordelijk voor dergelijk misbruik en ondersteunt hier ook geen zwartwerk. Wie dit doet, plaatst zich buiten de LETS-groep.